fbpx

  הסכם סודיות באנגלית להורדה

(NDA)

?NDA מה זה מסמך

הסכם סודיות הדדי קובע את החובות בנוגע למידע הסודי שנחשף על ידי כל צד להסכם זה לצד האחר. דבר זה מאפשר חילופי מידע סודי על ידי הצדדים מבלי לפגוע בסודיות המידע, וללא הענקת זכויות קניין רוחני למקבל המידע.
Subscribe to JumpStart news and updates

Visit us on Facebook!