fbpx

  הסכם סודיות להורדה

(NDA)

הסכם סודיות הדדי קובע את החובות בנוגע למידע הסודי שנחשף על ידי כל צד להסכם זה לצד האחר. דבר זה מאפשר חילופי מידע סודי על ידי הצדדים מבלי לפגוע בסודיות המידע, וללא הענקת זכויות קניין רוחני למקבל המידע.
Subscribe to JumpStart news and updates

Visit us on Facebook!